Breaking News

คนป่วยทั่วโลกทะลุ 4 ล้านคนแล้ว คาดติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นอาทิตย์ละ 1 ล้านคน!

คนป่วยทั่วโลกทะลุ 4 ล้านคนแล้ว คาดว่าหลังปลดล็อกจะมีคนป่วยติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นอาทิตย์ละ 1 ล้านคน ความประมาทคือความสูญเสียของมนุษย์ทั้งโลก!!!!!